Ga naar de inhoud
Maak direct een afspraak

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut. Indien je een aanvullende verzekering hebt waarin fysiotherapie vergoed wordt, dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij de verzekeraar.

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing indien je niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en je dus je rekening zelf moet betalen. Bovendien zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing indien je je afspraak niet bent nagekomen. Ondanks je eventuele verzekeringspakket dien je niet nagekomen afspraken zelf te betalen.

Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen, dienen 24 uur van tevoren afgezegd te zijn. Bij het niet of te laat afzeggen behouden wij ons het recht voor om het tarief van een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.

Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente gevorderd worden.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

wwwebsite door Webba